ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ประเด็นความพึงพอใจ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
2.1 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.26 85.20
2.1.1 เข้าถึงบริการได้ง่าย / เป็นไปตามขั้นตอน / ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 15 24 300 1118 1083 4.27 85.40
2.1.2 ได้รับบริการอย่างเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 20 35 284 1056 1145 4.29 85.80
2.1.3 มีข้อมูล/รายละเอียด/กำหนดการชัดเจน 19 33 325 1101 1062 4.24 84.80
2.1.4 เอกสาร/หลักฐานในการยื่นขอรับบริการมีความเหมาะสม 20 37 328 1069 1086 4.25 85.00
2.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.33 86.60
2.2.1 เอาใจใส่และเต็มใจในการให้บริการ 17 26 248 1023 1226 4.34 86.80
2.2.2 พูดจาด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่สุภาพ / ตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน 15 37 241 1006 1241 4.35 87.00
2.2.3 บริการด้วยความรวดเร็ว 15 45 277 1106 1097 4.27 85.40
2.2.4 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 15 31 240 1030 1224 4.35 87.00
2.3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.21 84.20
2.3.1 มีช่องทางที่ให้บริการที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์ / e-mail/Facebook / Line / Application 23 41 348 1042 1086 4.23 84.60
2.3.2 มีป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ 17 42 370 1087 1024 4.20 84.00
2.3.3 มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น ร้องเรียน และเสนอแนะ 26 50 369 1071 1024 4.19 83.80
2.3.4 สถานที่ให้บริการสะดวก มีอุปกรณ์เครื่องมือให้บริการที่เพียงพอเช่น เก้าอี้นั่งพักรอรับบริการ 20 54 341 1024 1101 4.23 84.60
2.4 ด้านคุณภาพของการให้บริการ 4.25 85.00
2.4.1 การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ใช้งานได้ง่าย เช่น เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เว็ปไซต์ Facebook 21 52 352 1071 1044 4.21 84.20
2.4.2 การให้บริการทำให้ได้รับข้อมูลถูกต้อง 16 40 293 1090 1101 4.27 85.40
2.4.3 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ และได้รับบริการที่ครบถ้วน 15 31 293 1076 1125 4.29 85.80
2.5 ความพึงพอใจโดยรวม 4.34 86.80
ความพึงพอใจโดยรวม 18 31 240 1040 1211 4.34 86.80

ส่วนที่ 3 ความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ


ประเด็นความไม่พึงพอใจ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
3.1 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 8 3 5 2 3 0.02 0.41
3.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 7 4 3 2 2 0.02 0.33
3.3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 8 4 4 2 2 0.02 0.36
3.4 ด้านคุณภาพของการให้บริการ 8 4 3 2 3 0.02 0.38
3.5 อื่น ๆ 5 2 3 4 2 0.02 0.35

ส่วนที่ 4 ความผูกพัน

ส่วนที่ 5 ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ

ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
5.1 มีความเชื่อมั่นว่าการได้รับบริการในครั้งนี้ตอบสนองต่อความต้องการของท่าน 11 28 261 1150 1090 4.29 85.83
5.2 มีความเชื่อมั่นว่าขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจน / ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด 10 33 272 1139 1086 4.28 85.65
5.3 มีความเชื่อมั่นว่าการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่อสาธารณะ 8 31 312 1148 1041 4.25 85.06
5.4 มีความเชื่อมั่นว่าการบริการที่จัดขึ้น เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ 10 35 267 1067 1161 4.31 86.25
5.5 มีความเชื่อมั่นว่าการบริการ ที่จัดขึ้น ผู้ที่เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการให้ความเห็น และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเอง 8 34 301 1134 1063 4.26 85.28
5.6 มีความเชื่อมั่นว่าการบริการที่จัดขึ้นเปิดโอกาสให้ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการ 10 34 305 1088 1103 4.28 85.51
5.7 มีความเชื่อมั่นว่า หากเกิดปัญหาในระหว่างการได้รับบริการในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 9 32 270 1135 1094 4.29 85.77

ส่วนที่ 6 ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับหน่วยงาน