ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ประเด็นความพึงพอใจ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
2.1 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.24 84.80
2.1.1 เข้าถึงบริการได้ง่าย / เป็นไปตามขั้นตอน / ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 17 31 306 1129 897 4.20 84.00
2.1.2 ได้รับบริการอย่างเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 20 22 267 1041 1030 4.28 85.60
2.1.3 มีข้อมูล/รายละเอียด/กำหนดการชัดเจน 15 35 301 1072 957 4.23 84.60
2.1.4 เอกสาร/หลักฐานในการยื่นขอรับบริการมีความเหมาะสม 16 30 280 1051 1003 4.26 85.20
2.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.34 86.80
2.2.1 เอาใจใส่และเต็มใจในการให้บริการ 19 30 225 945 1161 4.34 86.80
2.2.2 พูดจาด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่สุภาพ / ตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน 15 28 230 887 1220 4.37 87.40
2.2.3 บริการด้วยความรวดเร็ว 17 39 298 963 1063 4.27 85.40
2.2.4 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 18 19 225 933 1185 4.36 87.20
2.3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.13 82.60
2.3.1 มีช่องทางที่ให้บริการที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์ / e-mail/Facebook / Line / Application 29 62 450 977 862 4.08 81.60
2.3.2 มีป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ 21 57 397 1088 817 4.10 82.00
2.3.3 มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น ร้องเรียน และเสนอแนะ 28 58 356 1094 844 4.12 82.40
2.3.4 สถานที่ให้บริการสะดวก มีอุปกรณ์เครื่องมือให้บริการที่เพียงพอเช่น เก้าอี้นั่งพักรอรับบริการ 22 43 303 1047 965 4.21 84.20
2.4 ด้านคุณภาพของการให้บริการ 4.21 84.20
2.4.1 การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ใช้งานได้ง่าย เช่น เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เว็ปไซต์ Facebook 35 70 394 1041 840 4.08 81.60
2.4.2 การให้บริการทำให้ได้รับข้อมูลถูกต้อง 17 31 268 1073 991 4.26 85.20
2.4.3 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ และได้รับบริการที่ครบถ้วน 16 38 253 1037 1036 4.28 85.60
2.5 ความพึงพอใจโดยรวม 4.35 87.00
ความพึงพอใจโดยรวม 16 22 197 1030 1115 4.35 87.00

ส่วนที่ 3 ความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ


ประเด็นความไม่พึงพอใจ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
3.1 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 27 10 19 20 27 0.13 2.68
3.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 20 10 22 18 25 0.13 2.55
3.3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 29 17 20 27 26 0.15 3.03
3.4 ด้านคุณภาพของการให้บริการ 23 6 17 18 26 0.12 2.42
3.5 อื่น ๆ 25 6 18 8 22 0.10 1.96

ส่วนที่ 4 ความผูกพัน

ส่วนที่ 5 ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ

ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
5.1 มีความเชื่อมั่นว่าการได้รับบริการในครั้งนี้ตอบสนองต่อความต้องการของท่าน 13 25 277 1152 913 4.23 84.60
5.2 มีความเชื่อมั่นว่าขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจน / ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด 13 26 267 1134 940 4.24 84.89
5.3 มีความเชื่อมั่นว่าการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่อสาธารณะ 12 26 276 1161 905 4.23 84.55
5.4 มีความเชื่อมั่นว่าการบริการที่จัดขึ้น เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ 13 30 229 1085 1023 4.29 85.84
5.5 มีความเชื่อมั่นว่าการบริการ ที่จัดขึ้น ผู้ที่เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการให้ความเห็น และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเอง 14 21 285 1072 988 4.26 85.20
5.6 มีความเชื่อมั่นว่าการบริการที่จัดขึ้นเปิดโอกาสให้ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการ 14 26 258 1069 1013 4.28 85.55
5.7 มีความเชื่อมั่นว่า หากเกิดปัญหาในระหว่างการได้รับบริการในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 13 31 258 1094 984 4.26 85.25

ส่วนที่ 6 ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับหน่วยงาน