ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ/กิจกรรม

ประเด็นความพึงพอใจ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
2.1 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.38 87.60
2.1.1 การถ่ายทอดความรู้หรือความสามารถในการจัดกระบวนการของวิทยากรมีความชัดเจน เข้าใจง่าย 36 26 434 3424 3256 4.37 87.40
2.1.2 ความครบถ้วน ความเชื่อมโยงของเนื้อหาในการจัดโครงการ/กิจกรรม 29 33 503 3293 3318 4.37 87.40
2.1.3 ใช้สื่อประกอบการนำเสนอมีความเหมาะสม/น่าสนใจ 32 38 593 3148 3365 4.36 87.20
2.1.4 วิทยากรเปิดโอกาสในการตอบข้อซักถาม 35 35 462 3030 3614 4.41 88.20
2.2 ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้จัดโครงการ/กิจกรรม 4.45 89.00
2.2.1 มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ 34 41 456 3072 3573 4.41 88.20
2.2.2 ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น ยิ้มแย้มแจ่มใส และการแต่งกายเหมาะสม 35 29 357 2859 3896 4.47 89.40
2.2.3 ตอบข้อซักถามรายละเอียดการอบรมได้ และให้บริการด้วยกิริยาและคำพูดที่สุภาพเรียบร้อย 37 28 350 2837 3924 4.47 89.40
2.2.4 การอำนวยความสะดวกระหว่างการอบรม 35 28 389 2840 3884 4.46 89.20
2.3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.07 81.40
2.3.1 ห้องประชุมหรือห้องอบรมมีความเหมาะสม / ระบบการประชุมออนไลน์ที่ใช้งานมีความเหมาะสม 39 33 640 3202 3262 4.34 86.80
2.3.2 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 36 33 646 3264 3197 4.33 86.60
2.3.3 เอกสารประกอบการอบรม 36 58 710 3181 3191 4.31 86.20
2.3.4 รูปแบบและขั้นตอนในการอบรม 36 45 596 3180 3319 4.35 87.00
2.3.5 ที่พักมีความสะดวกและเหมาะสม 46 29 356 2047 2417 2.99 59.80
2.3.6 ความพึงพอใจต่ออาหาร/อาหารว่าง 44 46 429 2635 3490 4.10 82.00
2.4 ด้านคุณภาพของการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 4.39 87.80
2.4.1 มีความคุ้มค่ากับเวลา/การเดินทาง 39 39 500 3200 3398 4.38 87.60
2.4.2 เนื้อหามีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 38 42 423 3180 3493 4.40 88.00
2.4.3 นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน / เผยแพร่ถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้ 34 43 411 3161 3527 4.41 88.20
2.5 ความพึงพอใจโดยรวม 4.46 89.20
ความพึงพอใจโดยรวม 38 34 310 3013 3781 4.46 89.20

ส่วนที่ 3 ความไม่พึงพอใจต่อการเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ/กิจกรรม


ประเด็นความไม่พึงพอใจ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
3.1 ด้านวิทยากร 47 18 22 10 14 0.04 0.72
3.2 ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้จัดโครงการ/กิจกรรม 41 12 22 11 14 0.03 0.68
3.3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 41 15 27 9 13 0.04 0.71
3.4 ด้านคุณภาพของการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 43 12 22 8 14 0.03 0.65
3.5 อื่น ๆ 39 10 22 7 14 0.03 0.62

ส่วนที่ 4 ความผูกพัน

ส่วนที่ 5 ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ

ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
5.1 มีความเชื่อมั่นว่าโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตอบสนองความต้องการของท่าน 22 35 467 3575 3077 4.34 86.90
5.2 มีความเชื่อมั่นว่าโครงการ/กิจกรรม ที่จัดขึ้น ถ่ายทอดความรู้ที่ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 22 34 485 3322 3313 4.38 87.51
5.3 มีความเชื่อมั่นว่าโครงการ/กิจกรรม ที่จัดขึ้น มีขั้นตอนการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ชัดเจน 24 34 491 3240 3387 4.38 87.68
5.4 มีความเชื่อมั่นว่าโครงการ/กิจกรรม ที่จัดขึ้น หากมีข้อสงสัย เจ้าหน้าที่สามารถชี้แจงและให้ข้อมูลได้ / หากเกิดปัญหาในระหว่างการจัดเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 23 36 461 3324 3332 4.38 87.61
5.5 มีความเชื่อมั่นว่าโครงการ/กิจกรรม ที่จัดขึ้น เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ 24 33 400 3117 3602 4.43 88.54
5.6 มีความเชื่อมั่นว่าโครงการ/กิจกรรม ที่จัดขึ้น เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการรับรู้และเรียนรู้ และผู้ที่เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการให้ความเห็น 26 29 427 3232 3462 4.40 88.08
5.7 มีความเชื่อมั่นว่า หากเกิดปัญหาในระหว่างการได้รับบริการในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 26 35 463 3196 3456 4.40 87.93

ส่วนที่ 6 ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับหน่วยงาน