ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ/กิจกรรม

ประเด็นความพึงพอใจ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
2.1 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.22 84.40
2.1.1 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน เข้าใจง่าย 10 12 132 825 524 4.22 84.40
2.1.2 ความครบถ้วน ความเชื่อมโยงของเนื้อหาในการจัดโครงการ/กิจกรรม 11 13 147 810 522 4.21 84.20
2.1.3 ใช้สื่อประกอบการนำเสนอมีความเหมาะสม/น่าสนใจ 10 16 174 791 512 4.18 83.60
2.1.4 วิทยากรเปิดโอกาสในการตอบข้อซักถาม 12 17 151 722 601 4.25 85.00
2.2 ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้จัดโครงการ/กิจกรรม 4.24 84.80
2.2.1 มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ 10 17 197 761 518 4.17 83.40
2.2.2 ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น ยิ้มแย้มแจ่มใส และการแต่งกายเหมาะสม 11 13 147 743 589 4.25 85.00
2.2.3 ตอบข้อซักถามรายละเอียดการอบรมได้ และให้บริการด้วยกิริยาและคำพูดที่สุภาพเรียบร้อย 12 12 121 752 606 4.28 85.60
2.2.4 การอำนวยความสะดวกระหว่างการอบรม 10 17 130 758 588 4.26 85.20
2.3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 3.80 76.00
2.3.1 ห้องประชุมหรือห้องอบรมมีความเหมาะสม / ระบบการประชุมออนไลน์ที่ใช้งานมีความเหมาะสม 11 28 181 753 530 4.17 83.40
2.3.2 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 11 22 204 750 516 4.15 83.00
2.3.3 เอกสารประกอบการอบรม 13 24 224 760 482 4.11 82.20
2.3.4 รูปแบบและขั้นตอนในการอบรม 11 25 178 808 481 4.14 82.80
2.3.5 ที่พักมีความสะดวกและเหมาะสม 23 12 122 506 339 2.75 55.00
2.3.6 ความพึงพอใจต่ออาหาร/อาหารว่าง 15 10 149 622 457 3.49 69.80
2.4 ด้านคุณภาพของการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 4.20 84.00
2.4.1 มีความคุ้มค่ากับเวลา/การเดินทาง 13 15 198 784 493 4.15 83.00
2.4.2 เนื้อหามีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 9 17 153 758 566 4.23 84.60
2.4.3 นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน / เผยแพร่ถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้ 9 15 157 777 545 4.22 84.40
2.5 ความพึงพอใจโดยรวม 4.30 86.00
ความพึงพอใจโดยรวม 11 13 109 753 617 4.30 86.00

ส่วนที่ 3 ความไม่พึงพอใจต่อการเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ/กิจกรรม


ประเด็นความไม่พึงพอใจ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
3.1 ด้านวิทยากร 32 14 18 30 16 0.21 4.18
3.2 ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้จัดโครงการ/กิจกรรม 30 10 14 35 13 0.20 3.95
3.3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 34 9 15 34 18 0.21 4.30
3.4 ด้านคุณภาพของการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 33 8 13 38 11 0.20 3.92
3.5 อื่น ๆ 33 11 13 34 16 0.21 4.12

ส่วนที่ 4 ความผูกพัน

ส่วนที่ 5 ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ

ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
5.1 มีความเชื่อมั่นว่าโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตอบสนองความต้องการของท่าน 5 14 175 862 447 4.15 82.99
5.2 มีความเชื่อมั่นว่าโครงการ/กิจกรรม ที่จัดขึ้น ถ่ายทอดความรู้ที่ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 6 14 158 831 494 4.19 83.80
5.3 มีความเชื่อมั่นว่าโครงการ/กิจกรรม ที่จัดขึ้น มีขั้นตอนการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ชัดเจน 8 13 171 818 493 4.18 83.56
5.4 มีความเชื่อมั่นว่าโครงการ/กิจกรรม ที่จัดขึ้น หากมีข้อสงสัย เจ้าหน้าที่สามารถชี้แจงและให้ข้อมูลได้ / หากเกิดปัญหาในระหว่างการจัดเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 7 14 178 791 513 4.19 83.75
5.5 มีความเชื่อมั่นว่าโครงการ/กิจกรรม ที่จัดขึ้น เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ 7 12 163 786 535 4.21 84.30
5.6 มีความเชื่อมั่นว่าโครงการ/กิจกรรม ที่จัดขึ้น เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการรับรู้และเรียนรู้ และผู้ที่เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการให้ความเห็น 8 12 158 775 550 4.23 84.52
5.7 มีความเชื่อมั่นว่า หากเกิดปัญหาในระหว่างการได้รับบริการในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 6 16 160 783 538 4.22 84.31

ส่วนที่ 6 ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับหน่วยงาน