แบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน และความเชื่อมั่น
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ/กิจกรรม ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566คำชี้แจง:
1. แบบสำรวจนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน และความเชื่อมั่น ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ/กิจกรรม

2. แบบสำรวจฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 6 ส่วน คือ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ 2) แบบสำรวจความพึงพอใจ 3) แบบสำรวจความไม่พึงพอใจ 4) แบบสำรวจความผูกพัน
5) แบบสำรวจความเชื่อมั่น และ 6) แบบสำรวจความพึงพอใจเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่น

3. โปรดอ่านข้อคำถาม ตอบแบบสำรวจทุกข้อ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึก และแสดงความคิดเห็นของท่านในแต่ละข้อคำถาม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
ชาย หญิง อื่นๆ
ไม่ได้รับการศึกษา
ต่ำกว่าระดับมัธยมต้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
สูงกว่าปริญญาตรี
ไม่ประกอบอาชีพ/ว่างงาน
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
ภิกษุ/สามเณร/แม่ชี
เกษตรกร
รับจ้าง
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท
อื่น ๆ โปรดระบุ
บุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โปรดระบุ
บุคลากรจากหน่วยงาน/องค์กรภายนอกกรมฯ โปรดระบุ
อื่น ๆ โปรดระบุ

ถัดไป